Дневно разписание

Организация на учебния ден за учебната 2017/2018 г.

Обучението се осъществява в една смяна

 

1. Предучилищно образование

2. Начален етап от I до IV клас

3. Прогимназиален етап от V до VII клас

 

1. Предучилищно образование

2. Училищно образование


I VII клас

За учениците от I до VII клас се прилага целодневна организация на учебния ден като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси се провеждат следобяд.


2.1. Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен е следния по 35 мин:

1 час   8.
15 -   8.50 часа
2 час  
9.00 -   9.35 часа
3 час 10.
10 - 10.45 часа
4 час 11.
55 - 11.30 часа
5 час 11.
45 - 12.20 часа

2.2. Графикът на часовете от ІІІ и ІV клас на начален етап на основна образователна степен е следния по 40 мин.:


1 час   8.
15 -   8.55 часа
2 час  
9.00 -   9.40 часа
3 час 10.
10 - 10.50 часа
4 час 1
0.55 - 11.35 часа
5 час 11.
45 - 12.25 часа
6 час 12.
35 - 13.15 часа

2.3. Графикът на часовете за V - VІІ клас от прогимназиален етап на основна образователна степен е следния по 40 мин.:

1 час   8.
15 -   8.55 часа
2 час  
9.00 -   9.40 часа
3 час 10.
10 - 10.50 часа
4 час 1
0.55 - 11.35 часа
5 час 11.
45 - 12.25 часа
6 час 12.
35 - 13.15 часа

7 час 13.25 - 14.05 часа

 

 

3. Разписание на ЦДО за учебната 2017/ 2018 година са както следва:  

ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК 

ЦДО – I-II клас  

 

12.20 ч. – 12.50 ч.

 

Обяд

1.

12.50 ч. – 13.25 ч.

1.

ООФА

2.

13.25 ч. – 14.00 ч.

2.

Самоподготовка

3.

14.00 ч. – 14.35 ч.

3.

Самоподготовка

4.

14.50 ч. – 15.25 ч.

4.

Занимания по интереси

5.

15.25 ч. – 16.00 ч.

5.

Занимания по интереси

6.

16.00 ч. – 16.35 ч.

6.

ООФА

 

ЦДО – III-IV клас  

 

12.25 ч. – 13.00 ч.

 

Обяд

1.

13.00 ч. – 13.30 ч.

1.

ООФА

2.

13.30 ч. – 14.10 ч.

2.

Самоподготовка

3.

14.10 ч. – 14.50 ч.

3.

Самоподготовка

4.

15.05 ч. – 15.45 ч.

4.

Занимания по интереси

5.

15.45 ч. – 16.25 ч.

5.

Занимания по интереси

6.

16.25 ч. – 17.05 ч.

6.

ООФА

 

ЦДО – V-VII клас

 

 

13:15 ч. – 13:50 ч.

 

Обяд

1.

13:50 ч. – 14:15 ч.

1.

ООФА

2.

14:15 ч. – 14:55 ч.

2.

Самоподготовка

3.

14:55 ч. – 15:35 ч.

3.

Самоподготовка

4.

15:35 ч. – 16:15 ч.

4.

Занимания по интереси

5.

16:15 ч. – 16:55 ч.

5.

Занимания по интереси

6.

16:55 ч. – 17:30 ч.

6.

ООФА

 

 

ВТОРНИК

 

ЦДО – I-II клас

 

 

12.20 ч. – 12.50 ч.

 

Обяд

1.

12.50 ч. – 13.25 ч.

1.

ООФА

2.

13.25 ч. – 14.00 ч.

2.

Самоподготовка

3.

14.00 ч. – 14.35 ч.

3.

Самоподготовка

4.

14.50 ч. – 15.25 ч.

4.

Занимания по интереси

5.

15.25 ч. – 16.00 ч.

5.

Занимания по интереси

6.

16.00 ч. – 16.35 ч.

6.

ООФА

 

ЦДО – III-IV клас

 

 

13.15 ч. – 13.45 ч.

 

Обяд/ ООФА

1.

13.45 ч. – 14.25 ч.

1.

ООФА

2.

14.25 ч. – 15.05 ч.

2.

Самоподготовка

3.

15.05 ч. – 15.45 ч.

3.

Самоподготовка

4.

16.00 ч. – 16.40 ч.

4.

Занимания по интереси

5.

16.40 ч. – 17.20 ч.

5.

Занимания по интереси

6.

17.20 ч. – 18.00 ч.

6.

ООФА

 

 

ЦДО – V-VII клас

 

 

14.05 ч. – 14.35 ч.

 

Обяд/ ООФА

1.

14.35 ч. – 15.05 ч.

1.

ООФА

2.

15.05 ч. – 15.45 ч.

2.

Самоподготовка

3.

15.45 ч. – 15.50 ч.

3.

Самоподготовка

4.

16.05 ч. – 16.45 ч.

4.

Занимания по итереси

5.

16.45 ч. – 17.25 ч.

5.

Занимания по итереси

6.

17.25 ч. – 18.05 ч.

6.

ООФА


4. Часовете по СИП и факултативна подготовка се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график, най – малко 30 мин. след приключване на учебните часове.
5. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.

6. Учебните занятия ДЧ по ФВС /спортни дейности/ се провеждат по утвърден график.