Дневно разписание

Организация на учебния ден за учебната 2018/2019 г.

Обучението се осъществява в една смяна

 

1. Предучилищно образование

2. Начален етап от I до IV клас

3. Прогимназиален етап от V до VII клас