Годишен учебен план


 

ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

НА ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

 


 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

 

1.1.1. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение  на дейностите.

Срок: август 2018 г.

Отговорник: Директор

1.1.2. Изграждане на училищна система за качество:

-          Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

-          Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество.

-          Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

-          Изграждане на училищни екипи за:

  подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

  изграждане на позитивен организационен климат;

  утвърждаване на позитивна дисциплина;

  развитие на училищната общност

Срок: март 2019 г.

Отговорник: Директор

1.1.3. Предефиниране на политики, приоритети и ценности

Срок: август 2018 г.

Отговорник: ПС

 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

                                                                                   Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: ПС

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти.

                                                                                   Срок: 2018/2019 г.

Отговорник: Комисия за квалификация

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

                                                                                   Срок: постоянен

Отговорник: Директор,  счетоводител

 

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Глава XI от Закона Учители, директори и други педагогически специалисти и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава

                                                                                   Срок: септември,2018 г.

Отговорник: Директор

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции.

                                                                                   Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: Председател

на комисия по квалификация

1.3.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, председател на комисия по квалификация

1.3.4. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отговорник: всеки педагогически специалист

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

1.4.1. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, библиотекар

1.4.2. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация

Срок: постоянен

Отговорник: Директор

1.4.3. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

Срок: постоянен

Отговорник: Училищна експертна комисия по архивиране

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

2.1.1. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности клубове, школи и др.

Срок: октомври, 2018 г.

Отговорник: Пед. специалисти

2.1.2.      Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти

2.1.3.      Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето и повишаване активността на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор,  класни ръководители, пед. съветници  към МЕДИДАР

2.2.1.1.            Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици от етническите малцинства.

2.2.1.2.            Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес.

 

2.2.1.3.            Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от етническите малцинства.

2.2.1.4.            Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.

2.2.1.5.            Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на децата в риск.

2.2.1.6.            Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.

2.2.1.7.            Създаване на условия за развитие  на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви. както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания.

2.2.1.10. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА за преждевременно напусналите училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от рискови групи /съобразно различните причини от отпадане.

Срок декември 2018

Отг.: Класни ръководители, учител по ИТ

 

 

2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти.

Срок: октомври, 2018г.

Отговорник: Директор,  пед. съветници- МЕДИДАР

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и реализиране на дейности за разрешаване на конфликти.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор, .пед. съветници- МЕДИДАР

2.2.4. Съвместна работа на педагогическите  съветници от МЕДИДАР  с класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение

Срок: постоянен

Отговорник: пед. съветници- МЕДИДАР, класни ръководители

2.2.5. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

-          Интернет сайт на училището;

-          Електронни портфолиа на учители;

-          Предстои въвеждане на Електронен дневник на по-късен етап;

 

Срок: постоянен

Отговорник: Директор ,библиотекар, учители

2.2.6. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии:

-          училищен вестник Звънче

-          телевизия Ученик ТВ

-          радио Звън

Срок: постоянен

Отговорник: библиотекар, учители по БЕЛ и ИТ

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1: Учебна дейност

3.1.1.      Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор, учители

3.1.2.      Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: при необходимост

Отговорник: Директор, учители

3.1.3.      Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор, учители

3.1.4.      Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърдяване съгласно изискванията на ДОС.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, учители

3.1.5.      Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

3.1.6.      Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с презентации, с информационни съобщения и др.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

3.1.7.      Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

3.1.8.      Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в обучението и иновациите.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

3.1.9.      Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: септември, 2018г./постоянен

Отговорник: Директор, учители

3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите по доцимология свързано с методи на оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и оценка, основани на:

-          Достъпност на оценяването

-          Точност

-          Сравнителен анализ

-          Яснота

-          Съгласуваност

-          Сравнимост

-          Свързаност

-          Надеждност

-          Безпристрастност

-          Обективност - непредубеден начин

-          Предварителен достъп прозрачност в системата

-          Подобряване на качеството

Срок: октомври, 2018 г.

Отговорник: Директор

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: Директор,

пед. специалисти

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване.

Срок: октомври, 2018 г.

Отговорник: Директор, учители

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното му оповестяване на учениците и на родителите.

Срок: октомври, 2018 г.

Отговорник: Директор, учители

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на резултатите.

Срок: май, 2019 г.

Отговорник: Директор, учител ИТ

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: май, 2019 г.

Отговорник: Директор

3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да развият у себе си.

Срок: постоянен

Отговорник: пед. специалисти

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - ученик, учител учител

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Срок: 2018 г.

Отговорник: Директор, начални учители

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: постоянен

Отговорник: Учители, Педагогически съветник

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

-          Проектно учене;

-          Използване на интерактивни методи и др.;

Срок: постоянен

Отговорник: Учители

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките:

Срок: постоянен

Отговорник: Учители

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление.

Срок: постоянен

Отговорник: Кл. ръководители, Ученически парламент

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

Срок: май/юни, 2019 г.

Отговорник: Директор, пед. съвет

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, Пед. специалисти, Ученически парламент

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО.

Срок: постоянен

Отговорник: Пед. специалисти

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/.

Срок: май/юни, 2019 г.

Отговорник: Пед. специалисти,Пед. съветници- МЕДИДАР

3.4.3. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни причини.

Срок: септември, 2018 г.

Отговорник: председател на комисията

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

 

 

3.5.1. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок:2018г./2019г.

Отговорник: Директор, учители

3.5.2. Изграждане на екипи за работа по проекти

   -   Проект Иновативни училища- иновациии по отношение на методите на   преподаване в п рогимназиален етап по математика чрез проектно- базирано обучение, чрез правене и др.

Отговорник: Директор

-          НП Оптимизация на училищната мрежа- Модул Без свободен час за 100% заместване на отсъстващи учители

Отговорник: Директор

-          Проект Училищен отбор по роботика- подкрепен безвъзмездно от SAP Labs България, по програма Роботика за България в партньорство с Фондация Работилница за граждански инициативи

Отговорник: Директор ,учител по математика

-          Схема Училищен плод  и Училищно мляко към ДФ Земеделие- осигуряване на пресни плодове, зеленчуци и мляко по Европейска схема 2 пъти седмично.

Отговорник: Директор

-          Проект  Еразъм + училища бенефициенти по проект FIERST към фондация Заедно в час

Отговорник: Директор

-          Проект Еразъм +  Превенция срещу ранно отпадане на учениците от училище. КД2 Сътруднидничество за иновации и обмен на добри практики.

Отговорник: Директор, учители

-           Проект Ultimaker Education, за въвеждане на 3D технологии в обучението по математика, природни науки и изкуства  

Отговорник: Директор, учители

-          Проект Твоят часBG05M20R001- 2.004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности- 9 клуба

                                                                                   Отговорник: Директор, ръководители на клубове

-          НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по Природни науки- дооборудване на кабинет по природни науки

Отговорник: Директор, учител по природни науки                   

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

-          Планиране,  координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

-          Създаване на условия за повишаване на квалификацията вкл. финансови.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, счетоводител

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици  за състезания, олимпиади и др.

 

Срок :постоянен

Отговорник: Директор

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

4.1.1.      Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите.

Срок: октомври, 2018г.

Отговорник: Директор, педагогически специалисти, председател УП и родители

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок: октомври, 2018 г.

Отговорник: Директор, зам. Директор, педагогически съветник

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, , педагогически съветник

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.

Срок: октомври, 2017г.

Отговорник: Директор, , педагогически специалисти

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

-          На ниво паралелки;

-          Чрез формите на ученическото самоуправление;

-          Чрез изяви в училищните медии;

-          Чрез проекти и програми;

-          Чрез съдействие от компетентни органи.

-          Чрез партньорство с институции.

Срок: септември, 2018г.

Отговорник: председател на комисията

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа.

-          Чрез осигуряване на обща подкрепа:

-          екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

-          кариерно ориентиране на учениците;

-          занимания по интереси;

-          библиотечно-информационно обслужване;

-          грижа за здравето;

-          дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. съветници от МЕДИДАР, библиотекар, пед. специалисти, институции

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните мерки за работа с тях и семействата им.

-          Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. съветници- МЕДИДАР, библиотекар, пед. специалисти, институции

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот.

-          Здравни беседи;

-          Дискусии с представители на здравни организации

-          Обучения

-          Състезания и спортни дейности:

-          Училищен турнир по тенис на маса- м. февруари

-          Пролетен турнир по баскетбол- м. март

-          Регионален лекоатлетически крос Първа пролет- м. март

-          Мама, татко и аз караме велосипед- м. април

-          Национална викторина по БДП м. май

-          Училищен турнир по футбол м. юни

-          Школа за БДП на колоездачите - м. юни

-          Европейски ден на спорта в училище - м. септември

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, класни ръководители, учител по ФВС, учител по БДП, пед. специалисти, институции

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците

-Световен ден на Черно море- октомври

- Парламентарна сесия на Водния парламент ноември

-Международен ден на влажните зони- февруари

-Световен ден на водата- март

-Международен ден на Земята- април

-Световен ден за засаждане на дървета- май

-Екоучилище- август

                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                 Отговорник: Директор, учител по                      

                                                                                  биология

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

-          Патриотичен календар на класа.

-          Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история разписани инициативи за всеки празник, вкл.

-          Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и национални медии.

-          Провеждане на екскурзии за опознаване красотите на Родината и възпитаване в патриотизъм и национално самочувствие:

-          Предучилищна група- Копривщица м. май- четвърта седмица

-                        София Коледна постановка м. декември 2018 г.- трета седмица          

-          I клас Панагюрище - м. май 2019 г. четвъртата седмица

-                        София Коледна постановка - м. декември 2018 г.- трета седмица

-          II клас Карлово м. май 2019 г. четвърта седмица

-                         София Коледна постановка- м. декември 2018 г. четвърта седмица

-          III клас Габрово м.  април 2019 г. -  трета седмица

-                           София Коледна постановка- м. декември 2018 г. четвърта седмица

-          IV клас- Габрово м.  април 2019 г. -  трета седмица

-                           София Коледна постановка -м. декември 2018 г. четвърта седмица

-          V клас София м. април 2019 г.  четвърта седмица

-                          София Коледна постановка -м. декември 2018 г. четвърта седмица

-          VI клас - София м. април 2019 г.  четвърта седмица

-                          София Коледна постановка -м. декември 2019 г. четвърта седмица

-          VII клас - София м. април 2019 г.  четвърта седмица

-                          София Коледна постановка -м. декември 2018 г. четвърта седмица

-           

-           

                Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти, кл. ръководители,  институции

4.2.7. Ритуализация  на училищния живот.

-          Патронен празник;

-          Ученически униформи;

-          Символи и ритуали.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. специалисти, институции

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

 

5.1.1.      Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) Система за наставничество или менторство.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор

5.1.2.      Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане на професионални училищни общности.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор и учители

5.1.3.      Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование

Срок: постоянен

Отговорник: Директор и пед. екип

 

5.1.4.      Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

Срок: постоянен

Отговорник: Директор и пед. екип

5.1.5.      Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/.

-          Коледни конкурси;

-          Празници на словото;

-          Училищни изложби;

-          Форуми за превенция на агресията и насилието

-          Благотворителни  инициативи  за деца в тежко социално положение или лошо здравословно състояние

Срок: постоянен

Отговорник: Директор,пед. екип и родители

5.1.6.      Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо ЗПУО и Стандартите.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, пед. екип и родители

Дейност 2: Външно партньорство

 

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

Срок: постоянен

Отговорник: Директор,  пед. екип и институции

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност.

Срок: ноември, 2019г.

Отговорник: Директор, пед. екип и родители