Проекти

 

Проекти по които работим в ОУ Св. Св. Кирил и Методий с.Челопеч:

 

 

  1. Проект Иновативни училища училището ни кандидатства с иновация по отношение на методите на преподаване в прогимназиален етап по математика, чрез проектно-базирано обучение, учене чрез правене и други.

  2. НП Без свободен час в училище бе осигурено 100 % заместване на отсъстващите учител.

  3. Схеми Училищен плод и Училищно мляко към ДФ Земеделие по проекта училището осигурява пресни плодове и зеленчуци и мляко 2 пъти седмично.

  4. Проект NEWTT: Нов път за нови таланти в преподаването, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Експериментални политики участваме с един учител.

  5. Проект по Еразъм + Let us speak по ключова дейност КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики дейност Стратегически партньорства, сектор Училищно образование 2015-2017 г.

  6. Проект Твоят час BG05M20P001-2.004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности участваме с 9 клуба.

  7. Проект Училищен отбор по роботика подкрепен безвъзмездно от SAP Labs България, по програма Роботика за България в партньорство с Фондация Работилница за граждански инициативи.

  8. Проект Ultimaker Education, за въвеждане на 3D технологии в обучението по математика, природни науки и изкуства.

  9. НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по Природни науки дооборудване на кабинет по природни науки.