Седмично разписание - Начален етап от I до IV клас

 
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Първи срок


 

 

 

Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Математика

2. Български език и литер.

3. Български език и литер.

4. Музика

5. Физическо възп. и спорт

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Околен свят

4. ИП-Математика

5. Технологии и предприемач.

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Математика

4. Физическо възп. и спорт

5. Английски език

1. Английски език - 1 група

2. Музика

3. Български език и литер.

4. Математика

5. Човекът и природата

6. Английски език - 2 група

В

Т

О

Р

Н

И

К

1. Български език и литер.

2. Математика

3. Физическо възп. и спорт

4. Околен свят

5. Час на класа

1. Математика

2. Български език и литер.

3. Музика

4. Физическо възп. и спорт

5. Час на класа

1. Български език и литер.

2. Математика

3. Човекът и природата

4. ИП-Математика

5. Физическо възп. и спорт

6. Час на класа

1. Човекът и природата

2. Български език и литер.

3. Математика

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

6. Час на класа

С

Р

Я

Д

А

1. Математика

2. Български език и литер.

3. Български език и литер.

4. Изобразително изкуство

5. Изобразително изкуство

1. Английски език - 1 група

2. Математика

3. Български език и литер.

4. Български език и литер.

5. Физическо възп. и спорт

6. Английски език - 2 група

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Музика

4. Човекът и обществото

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

1. Български език и литер.

2.Български език и литер.

3. Математика

4. Физическо възпит. и спорт

5. Човекът и обществото

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. ИП - Математика

4. Музика

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Математика

4. ИП- Околен свят

5. Музика

1. Математика

2. Човекът и обществото

3. Музика

4. ИП - Българ. език и литер.

5. Английски език

6. Компютърно моделиране

1. Английски език - 1 група

2. Български език и литер.

3. Български език и литер.

4. ЗИП - Математика

5. Физическо възп. и спорт

6. Английски език - 2 група

П

Е

Т

Ъ

К

1. Математика

2. ИП Бълг. език и литер.

3. Технологии и предприем.

4. ИП Технологии и предп

1. Английски език - 1група

2. Математика

3. ИП - Български език и литер.

4. Изобразително изкускво

5. Английски език - 2 група

1. Математика

2. Български език и литер.

3. Български език и литер.

4. Английски език

5. Технологии и предприем.

1. Английски език - 1 група

2. Математика

3. Български език и литер.

4. Домашен бит и техника

5. ЗИП Български език и литер.

6. Английски език 2 гр.