Седмично разписание - Прогимназиален етап от V до VII клас

 
УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Първи срок

 

 

  Пети  клас Шести клас Седми клас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

1. Математика

2. Физическо възпитание и спорт

3. Български език и литер.

4. Английски език

5. Музика

6. Техн. и предприем./Информ. технологии

1. Български език и литер.

2. Английски език/Информац. технологии

3. Математика

4 . История и цивилизация

5. Техн. и предприем./ Английски език

6. Физическо възпитание и спорт

1. Химия и опазване на околната среда

2. Български език и литерература

3. Физическо възпитание и спорт

4. Математика

5. История и цивилизация

6. География и икономика

В

Т

О

Р

Н

И

К

1. История и цивилизация

2. Математика

3. Български език и литер.

4. Човекът и природата

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

7. Час на класа

1. Математика

2. Английски език/ Технологии и предпр.

3. История и цивилизация

4. Информ. технологии/Английски език

5. Музика

6. ИП - Български език и литер.

7. Час на класа

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Математика

4. Биология и здр. образование

5. Английски език

6. Музика

7. Час на класа

С

Р

Я

Д

А

1. Човекът и природата

2. ИП Човекът и природата

3. География и икономика

4. Информ. технологии/Техн. и предпр.

5. Английски език

6. Музика

1. Математика

2. Български език и литер.

3. Човекът и природата

4. Английски език/ Техн. и предприемач.

5. Музика

6. Техн. и предприем./ Английски език

1. Български език и литер.

2. География и икономика

3. Математика

4. История и цивилизация

5. ИП- Математика.

6. Техн. и предприемачество

7. Изобразително изкуство

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Физическо възп. и спорт

4. Английски език

5. Математика

6. ИП - Български език и литер.

1. География и икономика

2. Физическо възп. и спорт

3. Математика

4. Човекът и природата

5. Български език и литер.

6. ИП История и цивилизация

1. Химия и опазв. на ок. среда

2. Английски език

3. Български език и литер.

4. Математика

5. Биология и здр. образование

6. Физическо възп. и спорт

П

Е

Т

Ъ

К

1. География и икономика

2. История и цивилизация

3. Английски език

4. Български език и литер.

5. Математика

6. Физическо възп. и спорт

1. Български език и литер.

2. Български език и литер.

3. Човекът и природата

4. Математика - ИП

5. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

1. Информ.технологии- 1 гр.

2. Физика и астрономия

3. Мататика ИП

4. Английски език

5. Музика

6. Български език и литер. ИП

7. Информ.технологии- 2 гр.