Услуги

Заявления

Заявление за издаване на удостоверене за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за зъвършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на удостоверния за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основана степане на образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и общински училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализирани училища